KONSEPT

Hovden er selve ankeret i skidestinasjonen Oppdal. Ved utbygging av området rundt stolheisen har det vært en overordnet målsetting å ivareta skiopplevelsen på best mulig måte. Forholdet mellom alpinbakken og tomten har vært en styrende faktor. Siden fritidsleiligheter sentralt plassert i attraktive skidestinasjoner etter gradvis baseres på helårsbruk, har det vært viktig å prioritere gode sol- og utsiktsforhold både på vinter- og sommerstid.

OVERORDNET GREP

Tyngdepunkt

En viktig forutsetning for planen har vært å forsterke visuelle og fysiske tyngdepunktet tettest mulig opp mot alpinbakken og skiaktivitetene rundt. Dette resulterer i et senterbygg som danner knutepunktet og fondmotivet i hele anlegget, både sett fra syd og alpinbakken i nord.

Siktlinjer

For å tydeliggjøre at skiaktivitetene fortsatt skal være i fokus, prioriterer planen diagonale gode forbindelseslinjer mellom adkomstpunktene fra Gamle Kongevei i sydøst og sydvest. Den fremre bebyggelsens form og plassering støtter opp om viktigheten med åpenheten mellom bygda og skisenteret. Videre er det prioritert gode utsiktsforhold mellom bebyggelsen sett fra skitorget.

Sonedeling

Tomtens topografiske karakter kombinert med eksisterende skianlegg fordrer en oppdeling i tre ulike soner; den skrånende delen mot vest, platået mot syd og aktivitene rundt heisområdet i nord.

BEBYGGELSEN

Skråningen

Avtrappet terrassebebyggelse hvor alle enhetene har balkong/terrasse og utsyn mot vest for å fange opp kveldsol. Videre er enkelte av modulene forrykket mot øst, slik at flest mulig moduler i tillegg får fine gløtt mot sentrumsbebyggelsen i syd. Enkelte av endeleilighetene gir muligheter for eksklusive, sydvendte takterrasser. Uterommene er formet for å tilfredsstille krav til gode sol- og utsiktsforhold og vindavskjerming med tilsvarende gode leke- og ute/oppholdsarealer. Sentralt mellom boligene legges det opp til felles uteplass med f.eks. badestamp, grill eller andre prioriterte felles funksjoner. Stisystem forbinder denne plassen med både alpinanlegget og bebyggelsen forøvrig. Overflateparkering er fordelt mellom to plasser, øvre og nedre del, samt muligheter for garasjekjeller på to nivåer i forbindelse med disse. I første omgang er det kun beregnet en kjeller på nedre nivå.

Lamellene

6 smale bygningskropper er lagt med helning ned mot Gamle Kongevei for å underbygge ”bevegelsen” opp mot fjellet, samtidig som høydene mot villaene ved Gamle Kongevei reduseres til et minimum. Lamellene er lagt ut i vifteform som til en viss grad følger solbanen og vektlegger en gradvis økende åpenhet mot utsikten og ettermiddagssolen i sydvest. I tillegg har lamellene nærmest ytterkantene lavere totalhøyde for å samspille med terrengfallet diagonalt mot sydøstre og sydvestre hjørne av tomten. Toppleilighetene er planlagt som eksklusive duplex leiligheter med takterrasse og messanin på øvre nivå, samt vestvedt balkong på nedre nivå. Øvrige leiligheter får tilsvarende vestvendt balkong. Adkomst til leilighetene skjer via utvendig svalgang på østsiden koblet sammen med vertikal heis/trappesjakt ved skitorget.

Skisenteret

Dette senterbygget utgjør tyngdepunktet i planen og skal være et naturlig samlingspunkt for turister. I tillegg til restaurant/kafeteria/afterski og skiutleie/sportsforretning på et ”åpent” bakkeplan, legges øvrige felles funksjoner i form av garderober/ skibokser/tekniske rom m.m. i underetasjen. I ytre del av underetasjen, med skrå sydvendte glassfasader mellom lamellblokkene, legges felles eksklusive trimrom og spa/bassenganlegg. Bakkeplanet på senterbygget gis en gjennomgående transparent løsning for å understreke dets funksjon som en ”transitt-hall” mellom skitorget og alpinbakken. I hallen legges det opp til vrimleareal/varmestue hvor man kan tilby alle nødvendige servicefunksjoner for å sikre et optimalt servicetilbud for ski- og sommerturister. I øvrige etasjer er det lagt utleieleiligheter av variable størrelser som gradvis blir mindre mot toppen. Disse får utvendige svalganger mot alpinbakken og sydvendte balkonger med flott utsikt. Toppleiligheter kan etableres som eksklusive duplex-suiter. Senterbygget skal bli et unikt signalbygg. Her ligger forholdene godt til rette for å lage Norges største solfanger, hvor sydfasaden skråstilles 60°, med en optimal orientering direkte mot syd. Denne løsningen gir anlegget en unik miljøprofil og energitilskudd til forbruksvann og romoppvarming for hele bebyggelsen. I solfangeren plasseres slisser som ivaretar terrasser og utsyn fra bakenforliggende leiligheter. I nordøstre hjørne legges vertikal sjakt som rommer eksisterende heishjul og maskinrom, m.m. for krokheisen.

Skitorget

Plassen er delt i to deler; østre og vestre skitorg. Torgene gir funksjonelle plassdannelser i forlengelsen av adkomst- diagonaler fra henholdsvis sydøst og sydvest. Disse er igjen forbundet med en bred allé med trær hvor av- og pålessing for dagturister enkelt kan skje med adkomst til skisenteret. Denne oppdelingen av uteplassene gjør at vi unngår en stor ødslig parkeringsplass, til fordel for to mindre og mer intime uteplasser tilrettelagt med gode snumuligheter og tilstrekkelig parkeringskapasitet både for biler og busser. På sydvestre torg vil det også være naturlig å legge afterskiterrasse i forlengelse av vestvendte kafélokaler i senterbygningen.

Parkering

Planen innebærer totalt ca. 170 garasjeplasser fordelt på en hovedgarasje under lamellblokkene mellom Gamle Kongevei og skisenteret, samt en mindre garasjekjeller på nedre nivå ved terrassebebyggelsen i skråningen. Alternativt kan kapasiteten økes med tilsvarende løsning på øvre nivå. I tillegg er det lagt opp til ca. 50 P-plasser på bakkeplan. Hovedgarasjekjelleren forbindes med overliggende leiligheter og senterbygg gjennom vertikale trapp- og heissjakter. Det legges opp til drive-in muligheter med plass ved innkjørselen til garasjekjelleren, for eventuelt å tilby service hvor både parkering og alpinpass kjøpes samtidig fra automat ved innkjørselen.

Materialbruk

Boligbebyggelsen planlegges som trebebyggelse med en blanding av synlig grovt treverk og tørmurer i Oppdal skifer i kombinasjon med store glassfasader mot syd og vest. Takflatene på lamellene i syd tekkes med grønt tak. Dette forsterker konseptet med volumer som forholder seg til terrenget og helningen opp mot bakketoppene. Den terrasserte bebyggelsen i skråningen tekkes også med grønt tak for å dempe bebyggelsens forhold til omgivelsene. Senterbygget planlegges utført med stål rammekonstruksjon og dekker i prefabrikkerte betongelementer. Foruten solfangeren mot syd blir øvrige fasader kledd med treverk som bebyggelsen for øvrig.

Miljøteknikk

Avansert miljøteknologi benyttes for å sikre best mulig energibesparing og bruk av alternative energikilder. Gjennomgående miljøvennlige løsninger velges også i forbindelse med valg av el.tilførsel og VA-løsninger.

OPPSUMMERING

Det nye Hovdinntunet vil bli et nytt og berikende anlegg hvor skiopplevelsen fortsatt vil stå i sentrum. Alle leilighetene får optimale forhold med utgangspunkt i tomtens potensiale. Anlegget vil gjennom sin moderne og identitetsskapende samtidsarkitektur med tydelig miljøprofil.